A ide sa hlasova!
9.11.2013 19:25 | mummy | Komentre (0) |
Ako som u spomnala na facebooku, s znme nomincie na People\'s Choice Awards, hlasova (kudne aj stokrt denne) mete v kategrich:

* Favorite TV Bromance (Sam, Dean & Castiel)
* Favorite Sci-fi/Fantasy Show (Supernatural)
* Favorite Sci-fi/Fantasy TV Actor (Jared Padalecki, Jensen Ackles)

Do vianonej pauzy bude odvysielanch dev ast deviatej srie, naposledy sme videli 09x05 Dog Dean Afternoon, ako kad tde sa mete zapoji do diskusie, pozrie si, ak pesniky v nej zazneli, alebo sa pobavi pri tan hlok, ktorch bolo tentokrt poehnane. Samozrejmosou s titulky, tentokrt ich pre vs v rekordnom ase preloili Mummy a Sarinka, na verziu web-dl ich preasoval Sabog, a link na stiahnutie z ulozisko.sk. Ak ste zvedav, o ns ak nabudce, do galrie pribudli promo fotky k epizde 09x06, oficilny popis njdete v spoileroch, spolu s nzvami a dtumami vysielania ast po epizdu 09x14.
Sr
4.11.2013 17:42 | mummy | Komentre (0) |
Ete poas Comic Conu nafotili Jared aj Misha skvel nov photoshooty, mete si ich prezrie v galrii, na cone v Chicagu zase minul tde porozprvali velio zaujmav, na facebooku njdete vcuc tch najzaujmavejch tweetov.
Deviata sria je v plnom prde, do vianonej pauzy ostva ete 5 ast, v spoileroch sa dotate nzvy epizd a dtumy vysielania po epizdu 09x13, pribudli tie oficilne popisy na epizdy 09x05 - 09x07.

Myslm, e sa mi tu bude pi
10.10.2013 21:28 | mummy | Komentre (0) |
Upriamte svoju pozornos do menu vavo (sn ocente sprehadnenie, ke s veci tkajce sa strnky v jednom stpci a tkajce sa serilu v druhom), ako najnovia epizda svieti 09x01 I Think I\'m Gonna Like It Here. K nej mte monos zapoji sa do diskusie, pozrie si, ak pesniky v nej zazneli alebo sa pobavi pri tan vtipnch vrokov. Je mi vak jasn, e najviac vs zaujmaj titulky, tentokrt ich pre vs preloili Mummy, Sarinka a Tia, na verziu web-dl ich preasoval Sabog. A aby ste vbec mali o pozera, mte tam aj link na stiahnutie z ulozisko.sk. Podobn tabuku mete aka kad tde.
3...2...1...
8.10.2013 18:59 | mummy | Komentre (0) |
U zajtra to vypukne a tentokrt sa CW rozbehla s propagciou, take tu mme pr alch vide:

Jensen Ackles
Dean: Si n. Sakra, to je dobr pocit.
Jensen: Musme sa vysporiada s elementom, ktor sme doteraz nezaili.
Sam: Anjeli. Padaj.
Noami: Tisce z ns, krajce po Zemi.
Jensen: Neexistuje iadna kniha, iadny dennk, ktor by im poradili, o s takm niem robi.
Dean: Sammy, presta!
Jensen: Bratia op stoja jeden za druhm.
Dean: Kud, mal zmena plnu.
Sam: oe?
Jensen: Oividne s spolu silnej.
Dean: Premaj nad tm, o vieme. Mme dos znalost na zvrtenie plnov. Bez teba to nedokem.
Jensen: Vybrali si jeden druhho pred zatvorenm brn pekla a myslm, e tak zaname 9. sriu s ich sdrnosou.
Dean: Prdeme na to, dobre? Ako vdy.
Jensen: Vzah medzi bratmi... je to, o ns poha vpred.
Dean: Nechaj to tak. Nechaj to tak, braek.
Jensen: Nech s v akejkovek situcii, v akomkovek prbehu, ide hlavne o to. Vzah medzi tmito postavami a ich vzah k okolitmu svetu. To je vetko, o potrebujete.3 dni
Dean: Tvrdte mi, e ivot mjho brata je v Boch rukch? To nesta!
Jensen: U len tri dni do premiry Supernaturalu. Utorok o 21:00.2 dni
Dean: Tam vonku s anjeli. Hadaj a a s natvan.
Misha: Pripravte sa na premiru 9. srie Supernaturalu. O 2 dni. Utorok o 21:00.zajtra
Lekr: Ak v brat bude takto pokraova...
Dean: Tak zomrie.
Smr: akal som na teba.
Jared: Premira 9. srie Supernaturalu je zajtra. O 21:00.dnes
Dean: To, e zomiera, ete neznamen, e si mtvy. Budeme s tm bojova.
Sam: Tak dobre, ak je pln?
Dean: Pracujem na tom.
Jensen: Nenechajte si ujs prv as novej srie Supernaturalu. Dnes o 21:00.A nakoniec mal informcia k titulkom - preklada zanem a po 16:00, ke prdem domov. Urite bud, ale je dos mon, e a cez vkend, take prosm o strpenie.
Utorok. 21:00.
6.10.2013 19:34 | mummy | Komentre (0) |
U len pr dn zostva do zaiatku 9. srie, na sledovanie ns pozvaj Mark Sheppard a Misha Collins v tchto videch:

Mark Sheppard
Dean: Si n.
Mark: Myslm, e tento rok bolo finle mimoriadne.
Crowley: Osedlal si zlho bka, kamart.
Mark: Myslm, e to bolo to prav na ukonenie a dokonal zaiatok pre al rok.
Abaddon: Vie, o je najokujcejie na cestovan v ase skrz skriu a pristt v roku 2013? Niekto povaoval za dobr npad urobi z teba Kra pekla.
Mark: Najv ohlas u fanikov mali scny v kostole so Samom, Deanom a Crowleym.
Dean: Sammy, presta!
Mark: Toto by mal by pre Crowleyho zajmav rok. Takzvan lieba nebola dokonen, ale myslm, e aj tak mala na Crowleyho vplyv, i sa mu to pi alebo nie. Bude to ma nejak inok, ktor niekedy tento rok asi rozoberieme. Na Crowleyho zlos.
Crowley: Zaslim si by milovan. Zaslim si by milovan!
Sam: o?


4 dni
Sam: Crowley je naive.
Dean: Crowley je haraburdie v mojom kufri.
Mark: Premira 9. srie Supernaturalu tu bude u o 4 dni. Utorok. 21:00.Misha Collins
Castiel: Kde je Metatron?
Naomi: Povedal ti, e naprav Nebo, e?
Misha: Supernatural je skvel seril.
Naomi: To je klamstvo.
Misha: Je impozantn spsobom, akm in serily nie s. Vysporiadavame sa s vekmi tmami ako padl anjeli.
Naomi: Metatron sa nesna ni napravi. Sna sa vykza vetkch anjelov z neba, ako kedysi Boh zavrhol Lucifera.
Castiel: Li!
Dean: Pokaj.
Misha: Je to vne vynaliezav seril, ktor dos riskuje a rob veci, ktor nefunguj v inch seriloch, na ktorch som pracoval. Vetci anjeli spadli z neba na zem. Niektor maj as svojej moci, in s plne bez nej. Ale z Cassa je lovek a po prvkrt v ivote zava, ak je to by udskou bytosou. Veci, v ktor som dlho dfal, e s Cassom ako postavou urobme. Take som z toho vemi naden.


5 dn
Castiel: Nechcem ti ubli.
Chlap: Dotelefonujem a potom a dobodm.
Misha: Iba 5 dn zostva do premiry 9. srie Supernaturalu. U tento utorok o 21.00.
\"Po dlhom ase najlepia sria.\"
21.9.2013 17:58 | mummy | Komentre (3) |

TENTO VKEND SA KON CON v DALLASE, ale ani nm, ktor tam nie sme, nemus by ni to, konene sme sa dokali novch promo fotiek na deviatu sriu. Vetky si ich v HQ mete pozrie v naej galrii, poda potu zobrazen zanem uvaova nad novm designom strnky.

Okrem toho si v spoileroch mete preta oficilny popis epizdy 09x01. Na deviatu sriu sa te aj Jared, poda ktorho je to \"po dlhom ase najlepia sria\", viac vo videu na oficilnej facebookovskej strnke, ale mm tu pre vs prepis:

Crowley: Vne si myslte, e mete unies Kra pekla a nikto si to nevimne, tupci?
Jared: V smej srii sa toho stalo dos. Tri dni som natal s Markom Sheppardom.
Crowley: Pomodli sa, Paroh.
Jared: Zdalo sa mi, e scenr niil Sama aj Jareda.
Dean: Sam!
Jared: Naozaj som chodil do prce, ako keby som v bolestiach a premietlo sa to na obrazovku.
Dean: Dokoni tto skku a si mtvy, Sam.
Sam: No a?
Jared: Vidme Sama prechdza procesom, pri ktorom ma zomrie, ale zastavil ho a nezomrel a potom sme ho videli skolabova v bolestiach. Najvzruujcejie ohadom 9. srie je pre ma zisti, ako sa Sam dostal z tej lamastiky.
Sam: o sa deje?
Jared: Deviata sria je po dlhom, dlhom ase naa najlepia sria. Mme super nov postavy, niektor skvel star sa vrtia a mme siln prbeh. Tem sa, e to bude v nov veer, kde si ns sn udia zapn a spomen si, o om bol seril.

V utorok ete nezomreli </sarcasm>
19.9.2013 20:53 | mummy | Komentre (1) |
Premira 9. srie sa nezadratene bli, zostva nm aka ete 19 dn. as si mete krti naprklad sledovanm nepodarench scn z natania 8. srie alebo rznych promo vide, s ktormi sa roztrhlo vrece. Mme tu krtku uptavku, Jareda a Jensena vo videu pre kampa proti esemeskvaniu za volantom a najnovie aj promo na presun Supernaturalu na utorok, vetky ako vdy so slovenskmi titulkami. Ak dvate prednos obrzkom, na tto sriu s sben nov promo fotky, zatia s k dispozcii aspo zkulisn zbery z fotenia. Na strnku pribdaj aj spoilery a do galrie mete nazrie kvli promo fotkm k epizde 09x01.
Mark Pedowitz o spin-offe a Supernaturale
1.8.2013 12:28 | mummy | Komentre (2) |
Mark Pedowitz, generlny riadite CW, povedal o pripravovanom spin-offe (seril, ktor je odvoden od u existujceho serilu a je zameran na urit aspekt pvodnho serilu, i u je to urit tma, udalos, postavu at. Naprklad, seril Angel je spin-off serilu Buffy, premoiteka uprov alebo Joey je spin-off serilu Priatelia) Supernaturalu, e sa bude odohrva v Chicagu a postavami bud ako lovci, tak aj prery a ich rodiny. Potvrdil, e postavy bud nov, nie u vyskytujce sa v Supernaturale. alej vieme, e Pilotom bude zrejme 20. epizda deviatej srie a dej sa bude odohrva len v jednom mieste, nie po celej Amerike ako v Supernaturale.
Premiry 9. srie sa dokme o tde skr, ako sme pvodne akali, teda u 8. oktbra. A deviata sria by nemusela by posledn, Mark Pedowitz sa vyjadril, e by bol rd, ak by Supernatural pokraoval, pokia to bude mon. Ak seril stle bude ma fanikov a dostaton sledovanos, CW nem v plne ho zrui. Momentlne sa nata prv epizda (najskr sa nakrcala druh) a ako sa vyjadril Jared, je \"za fanikov naden\". Nenechajte si ujs vetky spoilery!
22.7.2013 21:31 | mummy | Komentre (4) | Cel lnok

Bob Singer prezradil, e sa pripravuje spin-off Supernaturalu. Zatia nie s znme iadne podrobnosti, ale okolo epizdy 9x20 bude predstaven nov postava, ktor bude ma kov rolu a tto epizda bude zrove sli ako Pilot novho serilu.

A teraz prejdeme k rznym rozhovorom, ktor herci aj producenti poskytli novinrom (po kliknut na kad obrzok si mete pozrie video).

ROBERT SINGER
- Tma deviatej srie? Tto sria bude emocilna drma ako na horskej drhe s viacermi postavami.


JEREMY CARVER
- Tma deviatej srie? Jednou z tm bud nsledky a tie rozhodovanie o tom, kto ktor postava je a m bude.
- Ak m odkaz pre fanikov, ktor sa chystaj pozera 9. sriu? Nech sa pripravia vidie, ako sa ich obben postavy vysporiadavaj so strnkami svojej osobnosti, ktorm ete nemuseli eli.


- chlapci sa musia vysporiada so svetom, ak doteraz nezaili, Crowley je v podstate za mreami, anjeli nie s v nebi
- zan sa vytvra rzne spojenectv
- Bobby sa vrti v prvej epizde 9. srie a budeme vemi prekvapen, akm spsobom.
- Felicia Day sa vrti v 4. epizde a bude chlapcom pomha s prpadom, ktor svis s minulosou Zberateov slov
- Nebude to vemi vtipn epizda, ale bude sa tka rodiny a Sam spozn Deanovu strnku, ktor ete nevidel.
- Bude epizda, v ktorej sa Dean rozprva so psami.

Pre rozhovory s hercami kliknite na cel lnok ;)

Supernatural panel na Comic Cone
22.7.2013 12:10 | mummy | Komentre (1) |

(po kliknut na obrzok si mete pozrie video z panelu)

Panel zaal ukkou z 9. srie, v ktorej Kevin vystrel z luku na Deana, ktor vojde do bunkru Zberateov slov. \"Strieanie ti nejde, Katniss,\" povie mu Dean. Kevin mu vysvetl, e bunker sa zblznil a nemohol sa dosta von. Dean mu povie, e anjeli padli a navrhne mu, aby si nabudce vzal zbra. Sam do bunkra dotiahne zviazanho Crowleyho. Daj ho do alra, ktor objavili na konci 8. srie a potom ho trochu zmltia. Sam Crowleymu povie, e im mus prezradi men vetkch dmonov na Zemi a ud, ktor s posadnut. Crowley to prirodzene odmietne, pretoe si mysl, e nad nm nemaj iadnu vhodu. Inak, Sam vyzer by v poriadku. Plnuj Crowleyho necha tam samho, km im neprezrad, o chc. To je pre neho peklo, pretoe rd klbos a na konci ukky si zane uvedomova, e to nebude prechdzka ruovou zhradou.

Markovi spadla menovka a ke ju zdvihol, Jensen povedal Mishovi, aby ju zhodil znova a Mark ju potom zhodil Mishovi, o Jared okomentoval ako \"normlny de na nakrcan\". Bob Singer bol na Comic Cone po prvkrt, pretoe inak vdy prve vo Vancouveri reroval.


O padlch anjeloch

Jeremy Carver zaal tm, e dos skoro zistme, e svet padlch anjelov znamen hromadn bitku. Anjeli nie s jednotn, je ich vea a chc rzne veci. Vea z nich sa cti strateno a pomstychtivo. \"Svet padlch anjelov je pinav, krvav, desiv a v mnohom sa podob udskmu svetu.\"


Bratsk puto

Po prvkrt po dlhom ase si bratia dali prednos jeden druhmu a ich bratskej lske pred lohou. Vaka tomu s silnej ako kedykovek predtm, ale bude to ma obrovsk dosah. V deviatej srii neplat star systm nebo-peklo, ale bratia bojuj spolu. Aj ke vo svete, kde je kad sm za seba, kra pekla maj zviazanho v alri a po Zemi chodia anjeli. Take bud potrebova jeden druhho.


Castiel lovekom

Castiel bval vemi uiton bratom vaka svojim schopnostiam, teraz me akurt tak sklada prdlo. Tto sriu me objavova, o znamen by lovekom. Misha artoval, e bude jes a mus sa vysporiada s tm, o sa z jedlom deje potom a ak ns scna na zchode. Padla aj otzka, i sa Castiel teraz nau ofrova.
Jensen: Nie.
Misha: artuje. Samozrejme, e no.
Jensen: Nie.
Misha: Stane sa to.
Jensen: Nie.
Bob: Jensen je a chorobne majetncky, o sa tka impaly. Neme ju ofrova nikto in z postv ani hercov.Crowley

Markovi Sheppardovi producent Bob Singer zakzal odpoveda na otzku, o bude s Crowleym (\"Mohol by vm to poveda, ale musel by som ho zabi.\"). Len prezradil, e to, o sa stalo na konci smej srie malo na Crowleyho vek vplyv, i sa mu to pi alebo nie. Crowley je kr a preto je jedin dmon, ktor sa vie teleportova. Je to jedna z vhod, ke sa na rebrku posunul vyie.
Jared: Ako ke sa Voldemort nauil lieta.


Zberatelia slov

Bunker Zberateov slov znamen vea pre Deana, je to jeho domov, Sam ho berie ako pracovisko. Je v om ete vea miestnost, ktor sme neodhalili a je to prv stla scna poas natania.


Nvrat postv

U z tweetov Jima Beavera vieme, e Bobby sa vrti, ale ni bliie neprezradili. Faniku zaujmalo, i niekedy prived sp Jesseho, antikrista z epizdy 05x06 I Believe the Children Are Our Future, Jeremy odpovedal, e to zatia neplnuj, ale pri kadej postave vdy rozmaj nad takou monosou. Modertor sa ptal, i ete uvidme Charlie, na o ju Bob Singer zaal ohovra, ako ako sa s ou pracuje. Vetko vak bolo nacvien, na pdium prila Felicia Day a pripojila sa k nim. Tto sriu sa teda vrti aj Charlie, Felicia m jej postavu vemi rada. Je to jedna z mla enskch postv, ktor si fanikovia Supernaturalu obbili. A pre Feliciu je skvel pracova s takmi vynikajcimi mumi s asnmi vlasmi.


Rerovanie

Okrem Jensena premal o rerovan aj Jared, ale mono a o pr srii neskr. Ich vono je vemi krtke a miesto toho, aby priiel do prce o 2 tdne skr, si radej viac uije svoju rodinu, hlavne v poslednej dobe sa do Vancouveru vracia v poslednej monej chvli. Misha m dve mal deti, ktor ho v noci budia, take sa te, ke me s do prce skr a vyspa sa. Tto sriu bude rerova epizdu 9x17, poakoval sa Jeremymu a Bobovi za tak prleitos a vopred sa ospravedlnil za vsledok. Felicia si najskr myslela, e fanika sa opta, ako Jensen vonia, pretoe sa jej to ptaj veakrt, odpove je: ako koriander a koa.
Sviatok vetkch nerdov
21.7.2013 14:49 | mummy | Komentre (2) |

Sprvy z Comic Conu bud nakoniec rozdelen na nedea-ostatn dni. Aj ke najv npor noviniek oakvame a dnes, o 10:00 miestneho asu (u ns 19:00) bude ma Supernatural panel, potom o 23:00 nho asu budeme mc naivo sledova Jaredov a Jensenov panel na Nerd HQ, bola by koda nespomen, o sa u udialo.

Jared svoje narodeniny poriadne oslvil, najskr s Thomasom a Gen v zoo v San Diegu, veer dostal tortu na prty WB (na fotkch mete vidie napr. Mishu, Jasona Momoa (Stargate Atlantis, Game of Thrones) alebo Stephena Amella (Arrow)). Pri foten na Maxim FX Party Jared poloil ruku na brucho Genevieve, o okamite vyvolalo pekulcie, i nie je znovu tehotn, ale oficilne nie je ni potvrden.


Comic Con si uvaj aj Misha Collins a Mark Sheppard, na nau rados sa radi fotia a vyspovedalo ich aj MTV, v rozhovore sme mohli pou, e:
- pd anjelov spsobuje na Zemi blzinec
- Catiel u nie je anjel, ale lovek
- ostatn anjeli s na Castiela natvan
- Ako Cas naprav vzah s Deanom? Asi masou, veerou pri sviekach, kvetinami xD
- Crowley nie je vylieen, ale ritul mal naho vplyv, ktor nebude mc len tak strias.
- Stane sa Cas lovcom? Misha odmietol odpoveda.
- Potom sa bavia o tom, e Mark bol v asi kadom sci-fi serili, ak existuje xD
- Mark je na Comic Cone 15x
- Misha nie je na tumblr
- Mark u veakrt narazil na Comic Cone na ud, ktor boli prezleen za niektor jeho postavu.
- Misha stretol u vea Castielov, je to lacn kostm a netreba sa vemi namha.
- najobbenej detsk hrdinovia? Doctor Who
- Mark povedal Mishovi, e by bol plne skvel Doctor


Pr spoilerov prezradil aj producent Jim Michaels, tie si mete preta v prslunej sekcii.

Rob Benedict (Chuck) predstavil svoj nov projekt \"The Sidekick\" o pomocnkovi superhrdinu, ktor prde o prcu.

Vetko najlepie, Jared!
19.7.2013 16:18 | mummy | Komentre (1) |

Jared Padalecki dnes oslavuje 31. narodeniny, prajeme mu vetko najlepie! Niektor fanikovia mu bud mc zablahoela aj osobne tento vkend na Comic-Cone, Supernatural bude ma v nedeu samostatn panel a Jared s Jensenom bud ma panel vrmci Nerd HQ, ktor organizuje Jaredov kamart Zachary Levi (Chuck), budete ich mc sledova na youtube. Urite tie najzaujmavejie informcie budem priebene psa na n facebook a do tohto albumu v galrii bud nahrat fotky, take o ni dleit neprdete.

\"Jared
Back in Black
12.7.2013 10:41 | mummy | Komentre (2) |

Konene sme sa dokali, vera sa zaala nata deviata sria, pomaly sa blime k 16.oktbru, kedy bude ma premiru 1. as. Ako prv vak nakrcaj epizdu 09x02, sem do galrie bud pribda fotky, ktor sa objavia. Okrem toho sa bli Comic Con, 21. jla bude ma svoj panel aj Supernatural, prdu Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Mark A. Sheppard a vkonn producenti Jeremy Carver a Robert Singer. TV Guide vydal pecilne vydanie, na oblke mete njs Jensena aj Jareda, okrem toho v om njdete aj vek dvku spoilerov. Neklamnm znakom, e sa zaalo nata je, e chlapci menia imid, reisr Guy Bee nahral video, v ktorom sa \"ocko men na Deana za 6 seknd\". Ak vm to ulo, Jensenovi a Danneel sa 30. mja narodila dcra, ktorej dali meno Justice Jay alebo \"JJ\".

| « previous | 16 7 8 9 10 11 12 | next » |


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist